Thursday, January 15, 2015

Buku: Darurat 1948-1960, Keadaan Sosial di Tanah Melayu oleh Ho Hui Ling

Buku: Darurat 1948-1960, Keadaan Sosial di Tanah Melayu oleh Ho Hui Ling

Ulasan: Bukuinimenceritakantentangkeadaansosial di Tanah Melayupadazamandaruratiaitudaritahun 1948 hingga 1960. Bukuinimembincangkantentangkehidupanpenduduk, kemudahanasas, pendidikandanhubunganantarakaum di tanahMelayupadazamandarurattersebut.Bukuinijugamenceritakantentangkesusahankehidupanpenduduk di Tanah Melayupadazamandaruratakibatdaripadakeganasankomunis.Kehidupanpadazamaninimenunjukkanterlalubanyakkesusahan, masalah, penderitaan, kerosakan, pengorbanandanbanyaklagi.

Judul: Darurat 1948-1960, Keadaan Sosial di Tanah Melayu
Pengarang: Ho Hui Ling
Penerbit: PenerbitUniversiti Malaya
TahunTerbit: 2004
Harga: RM11.05
Mukasurat: 337
No Perolehan: 06/02480
Call No: 959.5
ISBN: 9831002296
Bahasa:Melayu
Kategori:Sejarah


Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: