Saturday, January 17, 2015

Buku: Lempeng Keju Dari Pisa oleh E-Man Dhani


Buku: Lempeng Keju Dari Pisa oleh E-Man Dhani

Ulasan: Bukuinimengisahkantentangseorangbudakperempuan, NorhafizaBtZahid yang dipanggilFiza, barutamat SPM danbercita-citamenjadiusahawandantukangmasakrestoran pizza miliksendiridanberhasratmenyambungpelajarandalambidangitu, walaupunkeduaibubapanyatidakbersetuju. SemasacutisekolahbapanyamembenarkanFizaberniaga pizza bagimenilaikemampuandanminatanaknyaitudanjikadalamseratushariitu, Fiza Berjaya, makahasratnyaakantermakbul, makajikasebaliknyaFizaterpaksameneruskansusurgalurkeluarganyasebagaiseorangdoktor. Malangnyapadahari yang ke 100, gerainyatelahdibakarolehseseorang yang dengkiterhadapnya.Bagimenunaokanjanjiterhadapbapanya, Fizamenyambungpelajarannyadalambidangperubatan di Universiti Edinburgh, UK yang jugatempatabangnyabelajar.

Judul:Lempeng Keju Dari Pisa
Pengarang: E-Man Dhani
Penerbit: PTS One SdnBhd
TahunTerbit: 2012
Harga: RM17.00
Mukasurat: 268
No Perolehan: 13/06398
Call No: D 899.2333
ISBN: 9789674011499
Bahasa: Melayu
Kategori: D-Kesusasteraan

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: