Tuesday, February 3, 2015

Buku: Kontroversi Marlee oleh Rositaa Aman Ramlie

Buku: Kontroversi Marlee oleh Rositaa Aman Ramlie

Ulasan:
Keakrabandankemesraanduaberadik yang telahterpisahselamatigapuluhtahuntelahmencetuskankontroversidikalanganteman-temanmereka. KebaikanhatiMarsitauntukmenerimasemulaabangnyaMarleemendapathulurantangan yang baikdariMarlee.Dalamseramaitujuhbelasberadikitu, MarleememilihMarsitauntukdijadikandahanuntuknyaberpautsebagaipermulaanbaginyauntukmengeratkansemulasilaturrahim yang terputus.Marsita, perjalananhidup yang sukarsebagaiibutunggaltidakmenggugatpendiriannyauntukterusberjayadalamhidupnyawalauterasakecilberhadapandenganadikberadik yang lain. Kehadiran Rudy Khalid dalamhidupMarsitabanyakmengubahperjalananhidupMarsita yang terpaksamenghadapilelaki yang mementingkandirisendiri.

No Perolehan: 12/00629
Call No: D
ISBN: 9789671114100
Bahasa:Melayu
Kategori:Fiksyen
Judul:Kontroversi Marlee
Pengarang:Rositaa Aman Ramlie
Penerbit: Rey Publishing
TahunTerbit: 2012
Harga:RM25.90
Mukasurat: 569
Rating : ?/5

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan
Pahang

No comments: