[] S e l a m a t D a t a n g [] Daftar Ahli U-Pustaka []Cara Daftar Ahli U-Pustaka[] Aktiviti Mewarna Rama-rama [] Borang Pinjaman Kelompok [] Aktiviti Perpustakaan 2017

(Ulasan Buku yang diterbitkan disini adalah Program Galakan Membaca untuk kakitangan kami. Mereka bebas memilih buku kegemaran masing-masing dan akan diterbitkan disini supaya isinya dapat dikongsi. Moga ianya jadi Ilmu Yang Bermanafaat) Untuk medapatkan buku tersebut, boleh cuba bertanya kepada perpustakaan yang berhampiran. Jika mahu membeli boleh cuba dapatkan dikedai buku berhampiran.

Tuesday, July 25, 2017

BUKU Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Khas PENULIS ZHAHARULNIZAM SHAH ZA penerbit Utusan Publication 2010

BUKU Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Khas PENULIS ZHAHARULNIZAM SHAH ZA penerbit Utusan Publication 2010

Buku :Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Khas
Pengarang :ZHAHARULNIZAM SHAH Z.A
 No. Perolehan :
 No. Panggilan :371.909595
ISBN :978-967-61-2375-6
Kategori:PendidikanKhas

 ULASAN

Buku ini berkaitan Pengurusan Pendidikan Khas yang  merangkumiaspekpengurusandanpentadbiranyang sistematikdanefisendalammendidikkanak-kanakistimewa di sekolahPendidikanKhas.PelaksaanpendidikankhasadalahsejajardengangesaanKementerianuntukmeningkatkankualitidantahapkecekapanpengurusan yang dapatmelahirkankanak-kanakistimewa yang mempunyaidayatahansertapemikiran yang kreatifdansistematik.Denganmenggunakanpelbagaiteknikdanteoripengajarandanpembelajaranyang tersusunmengikut standard silibuspendidikankhas yang telahditetapkan agar ianyamenepatisasaranpendidikan yang berkesan.
Disampingitujugaperkara yang pentingadalahbagaimanaseseorangpendidikpendidikankhasperlumemahamisecaramenyeluruhtentangpersekitaranumumberkaitankanak-kanak  yang bermasalahdaripelbagai segi.Ini keranasetiapkanak-kanak yang bermasalahterdiridaripadapermasalahan yang berbezamengikutjenisdantahappermasalahan yang dihadapi.Antaranyaterdapatkumpulankanak-kanak yang mengalamimasalahsepertisindromdown,autisme,terencatakal,hiperaktifdanganguanemosisertamasalahkomunikasi.
Jesteruitulahperanankepimpinandanpengurusanpendidikankhasiniadalahpentingbagimemastikanpendidikankhasinilebihefiesendanbersistematikdalamusahamendidikkanak-kanakistimewa di negarainitercapai.

Penerbit :Utusan Publication & Distributors SDN BHD
Tahunterbit: 2010
Harga: RM 14.00
Mukasurat:113 Helaian

Disediakanoleh :
LilidalilaBtRopa
PerpustakaanDesaBalok

Disemakoleh :
Ahmad Aziddin B Ahmad
Ketua Unit RangkaianPerpustakaan

No comments: