Tuesday, January 13, 2015

Buku: Judul:Buntat Selepas Balik Dari Makkah oleh Yahaya Awang

Buku: Judul:Buntat Selepas Balik Dari Makkah  oleh Yahaya Awang

Ulasan:Buntatiniadalahsebuahkisah yang menceritakantentangseoranganakterbiar yang dilahirkansebelumperangJepun, yang menjalanikehidupansusahdansenangketikazamanJepun, selepasJepun, daruratdanzamanselepasmerdeka.

Kisahinimenceritakanbagaimanaseorangbudakberjayamenyelinapmasukuntukke Makkah tanpasebarangdokumenperjalanan yang sahdanwang ringgit.

BukuinimenceritakanbagaimanaperubahanhidupBuntatsebelum, ketikadanselepasbalikdari Makkah.Selepasbalikdari Makkah, perubahanbanyakberlakukepadadiribeliausebagaibudak yang terbiarsehinggamenjadiseorangjutawan.

No Perolehan: 08/04458
Call No: 297.18
ISBN: 9789676121615
Bahasa:Melayu
Kategori: Agama

Judul:Buntat Selepas Balik Dari Makkah
Pengarang:Yahaya Awang
Penerbit:Utusan Publications & Distributors SdnBhd
TahunTerbit: 2008
Harga:RM16.00
Mukasurat: 287

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan

No comments: