Wednesday, January 4, 2012

Pinjaman Kelompok - Borang 1 (Perjanjian)

BORANG 1

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Tarikh : ________________________

Pengarah
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
Jalan Gambut
25000 Kuantan
Pahang Darul Makmur

Puan,

PERJANJIAN PERKHIDMATAN PINJAMAN KELOMPOK

Adalah saya_____________________________________________________________
                    (Nama denga huruf besar)
selaku_____________________________________________________________
                    (Jawatan yang dipegang)
bagi_____________________________________________________________
                  
_____________________________________________________________
        (Nama pertubuhan/kelab/jabatan/persatuan serta alamat penuh)
dengan ini mengaku bahawa saya telah meneliti peraturan dan syarat-syarat untuk menjadi ahli perkhidmatan pinjaman kelompok PPAP dan bagi pihak *jabatan/ organisasi/pertubuhan/kelab/persatuan, saya bersetuju dan akan mematuhi segala peraturan dan syarat yang telah ditetapkan.

2.    Saya memahami bahawa *jabatan/ organisasi /pertubuhan/kelab/persatuan saya adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan buku-buku pinjaman ini dan akan membayar gantirugi seperti ditetapkan oleh pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

(                                                        )

Cop Rasmi :

No comments: