Sunday, February 1, 2015

Buku: Rantaian Cinta oleh Kusyi Hirdan

Buku: Rantaian Cinta oleh Kusyi Hirdan

Kategori:Fiksyen
Ulasan:

Bukuinimenceritakantentangkisahseorangbudakperempuanremaja yang masihbersekolah yang telahkematianibunya. Kinidiatinggalbersamaayahnyadandijagaolehibusaudaranya.Kisahinijugamerupakansebuahkisahcinta yang bolehdikatakancintamonyet yang manaremajaperempuaninitelahdiambilkesempatanoleh “kekasihhatinya”.Remaja yang bernama Ami iniberasamenyesal di ataskejadiantersebutdanmenganggapdirinya yang bersalahkeranaberbohongdengan orang tuanya.Diamembawadiripada yang lebihmenyintainya yang kononnyasebagaipengakhirkisahdukanyanamunsemuanyaitubarubermula.Diadirantaikenangan, cintadan rasa bersalah.Dosa yang menghantui, walausabanharidiabertaubatnamundiagagaluntuk lupa.

No Perolehan: 08/03415
Call No: D
ISBN: 9833880002
Bahasa: Melayu
Judul: Rantaian Cinta
Pengarang:Kusyi Hirdan
Penerbit: NHF Media Corp SdnBhd
TahunTerbit: 2007
Harga:RM12.90
Mukasurat: 299

Disediakan oleh:
Mohd Amin bin Saad
Zon 6 Pekan
Pahang

No comments: