Monday, March 13, 2017

Jawatan Kosong Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang (TARIKH TUTUP: 21 MAC 2017)

Jawatan Kosong PPAP (21 Mac 2017)
Penolong Pegawai Tadbir Gred N29
Penjaga Jentera Elektrik Gred J19
Pembantu Pustakawan Gred S19
Pembantu Operasi Gred N11
--------------------------------
Penolong Pegawai Tadbir Gred N29

Deskripsi Tugas
Bertanggungjawab  menguruskan  kerja-kerja  yang  berkaitan  pengurusan  kewangan,  perolehan
bekalan   dan   pembangunan,   pengurusan,   perkhidmatan   personel, pengurusan   pentadbiran
pejabat,  pengurusan  majlis  rasmi,  mengendalikan  urusan Perbadanan,    membangun  program
baru  untuk  sesuatu  sistem  gunaan  komputer dan  memberikan  latihan  serta  bantuan  teknikal
kepada pihak pengguna.

Keutamaan
Pemohon yang mempunyai pengetahuan dan kelayakan dalam bidang sains komputer/ teknologi
maklumat/ kejuruteraan komputer adalah diutamaka

---------------------------------
Penjaga Jentera Elektrik Gred J19

Deskripsi Tugas
Bertanggungjawab   melaksanakan   skop   tugas   penyenggaraan   dan   operasi   ke   atas   sistem
pepasangan elektrik dengan memastikan tatacara/prosedur keselamatan adalah sentiasa dipatuhi
bagi memenuhi keperluan Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994.

----------------------------
Pembantu Pustakawan Gred S19

Deskripsi Tugas:
i.Berfungsi sebagai tempat simpanan dan rujukan bahan perpustakaan;
ii.Berfungsi sebagai pusat penyerahan hadiah dan rujukan terbitan keluaran jabatan;
iii.Penglibatan dalam program hadiah dan pertukaran ; dan
iv.Menyediakan perkhidmatan pinjaman bahan perpustakaan, termasuk pinjaman antara perpustakaa

-------------------------
Pembantu Operasi Gred N11

Deskripsi Tugas:
Melaksanakan  tugas-tugas  dalam  membantu  melicinkan  perjalanan  urusan  pejabat  seharian
melibatkan   pergerakan   fail,   penghantaran   dan   pendaftaran surat/dokumen/notis   serta pemanduan   kenderaan.   Memandu   dan menyenggara   kenderaan   yang   diliputi   oleh   lesen
memandu  Kelas  B2/B/D/E2/E1/E.  Bertanggungjawab  melaksanakan  tugas-tugas  operasi  am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam pejabat.

----------------------
Cara Memohon :-
1) Borang  permohonan  jawatan (BPJ.2017)boleh dimuat  turun  melalui  laman  web  rasmi Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang (www.pahanglibrary.gov.my).

2) Bagi  mereka  yang  sedang  berkhidmat  hendaklah dimaklumkan  kepada Ketua  Jabatan masing-masing mengikut   Peraturan-Peraturan   Pegawai   Awam   Negeri   (Pelantikan,
Kenaikan  Pangkat  Dan  Penamatan  Perkhidmatan)  (Pahang)  2016  Peraturan18
.
Pastikan Pengesahan Ketua Jabatan (BPJ.KJ Lampiran A & Lampiran B)yang juga boleh dimuat turun melalui laman web rasmi perbadanan dihantar bersekali dengan borang permohonan jawatan(BPJ.2017).
3) Setiap   permohonan   hendaklah   disertakan   perkara   atau   dokumen-dokumen   seperti berikut :
-
(i)Gambar berukuran pasport;
(ii)Salinan Sijil Kelahiran;
(iii)Salinan Kad Pengenalan;
(iv)Salinan Sijil Berhenti Sekolah;
(v)Salinan Sijil Peperiksaan; dan
(vi)Lain-lain sijil yang berkaitan, jika ada

4) Setiap salinan dokumen hendaklah diakui sah.

5) Borang  yang  telah  lengkap  hendaklah ditulis  nama  jawatan  yang  dipohon  di  sudut  atas sebelah kiri sampul surat dan dihantar kepada :-

Pengarah
Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
Jalan Kemunting
25100 Kuantan.
U.P: Bahagian Khidmat Pengurusan
(TARIKH TUTUP : 21 MAC 2017)

LINKS:
1. IKLAN SPA 2017
2. BORANG JAWATAN KOSONG2017 
3. Lampiran A Pengesahan Ketua Jabatan BPJKJ
4. Lampiran B Ringkasan Kenyataan Perkhidmatan BPJKJ

No comments: